Home Run

Home run

Do kogo adresowane jest ubezpieczenie?

Pakiet „Bezpieczny DOM w InterRisk” to nowa, bardzo atrakcyjna forma kompleksowego zabezpieczenia wielu obszarów Państwa życia osobistego – domu, mieszkania, przedmiotów mienia ruchomego, pomocy prawnej, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów pobytu w szpitalu. Proponujemy Państwu bardzo uproszczoną i korzystną formę zawarcia umowy ubezpieczenia. Produkt adresujemy specjalnie do osób fizycznych (zarówno obywateli Polski jak i innego kraju, którzy posiadają odpowiedni tytuł prawny do posiadanego mienia).

KUP UBEZPIECZENIE

Szczegóły w tekście poniżej i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które mogą Państwo pobrać w formie pliku PDF zamieszczonego na dole strony.

Co i w jakim zakresie może zostać objęte ubezpieczeniem?

Konstrukcja Pakietu pozwala na kompleksowe zabezpieczenie interesu majątkowego Klientów, poprzez przeniesienie wielu zagrożeń związanych z posiadaniem mienia oraz wykonywaniem czynności życia prywatnego – na InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group. Produkt może być sprzedawany w dwóch programach, tj.:

 • w programie PODSTAWOWYM
 • w programie ROZSZERZONYM

Program PODSTAWOWY obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia
 • ubezpieczenie HOME ASSISTANCE
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Warunkiem zawarcia dowolnie wybranych ubezpieczeń z programu ROZSZERZONEGO jest zawarcie ubezpieczeń z programu PODSTAWOWEGO.

W skład programu ROZSZERZONEGO – oprócz ubezpieczeń wymienionych wyżej, wchodzą następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie pobytu w szpitalu
 • ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej

Ubezpieczenie w ramach programu:

 • PODSTAWOWEGO zawierane jest w wariancie EKONOMICZNYM lub INDYWIDUALNYM
 • ROZSZERZONEGO może być zawarte w wariancie INDYWIDUALNYM

Wariant ubezpieczenia EKONOMICZNY charakteryzuje się sztywno określonymi opcjami wyboru ubezpieczenia:

 • - ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia
 • - HOME ASSISTANCE
 • - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Wariant ubezpieczenia INDYWIDUALNY charakteryzuje się szeroką ofertą ubezpieczeń do indywidualnego wyboru przez Klienta.

Przedmiot ubezpieczenia

I. Ubezpieczenie mienia

 • Dom jednorodzinny, budynek gospodarczy, obiekty małej architektury, budowle, lokal mieszkalny
 • Ruchomości domowe
 • Stałe elementy wyposażenia
 • Dom jednorodzinny, budynek gospodarczy, ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia – w trakcie budowy lub przebudowy
 • Anteny satelitarne wraz z osprzętem
 • Kolektory słoneczne wraz z oprzyrządowaniem
 • Domek letniskowy i ruchomości domowe w nim się znajdujące.

Zakres ubezpieczenia

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które mogą Państwo pobrać w formie pliku PDF zamieszczonego na dole strony.

II. Ubezpieczenie „Home Assistance”

Ubezpieczenie usługi świadczonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej całodobowo i przez cały rok – także w święta! za pośrednictwem Centrum Alarmowego na rzecz Ubezpieczonego i osób bliskich, z nim zamieszkałych – tel. 022 212 20 12.

Usługi wymienione w ramach Home Assistance udzielane są w następujących wariantach:

 • - Wariant Standard – pomoc techniczna w domu i usługi informacyjne (bez opłaty dodatkowej składki)
 • - Wariant Premium – zakres Wariantu Standard rozszerzony o pomoc medyczną w Polsce plus serwis prawny
 • - Wariant VIP – zakres Wariantu Premium rozszerzony o usługi concierge i serwis informatyczny

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową) w związku z prowadzeniem czynności życia prywatnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
 • osób bliskich Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, stale z nim zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
 • pomocy domowej lub opiekunki do dzieci zatrudnionych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które mogą Państwo pobrać w formie pliku PDF zamieszczonego na dole strony.

IV. Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej

Przedmiot ubezpieczenia:

Koszty pomocy prawnej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym powstałe w następstwie zdarzenia, pozostającego w związku z ich życiem prywatnym, poniesione przez:

 • osoby objęte ubezpieczeniem (Ubezpieczający lub Ubezpieczony)
 • osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym objętym ochroną ubezpieczeniową

Zakres ubezpieczenia:

 • koszty obsługi prawnej świadczonej przez osoby do tego uprawnione
 • koszty opinii biegłych sądowych oraz koszty innych niezbędnych środków dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania
 • inne koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, jeśli są one celowe dla ochrony praw osób objętych ochroną, w związku z prowadzonym postępowaniem

Zdarzenia objęte pomocą prawną

Zdarzenia będące podstawą wszczęcia przeciwko osobie objętej ochroną ubezpieczeniową:

 • postępowania cywilnego, karnego oraz w sprawach o wykroczenia
 • postępowania administracyjnego lub cywilnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego lub spadkowego z udziałem osoby objętej ochroną

Suma gwarancyjna:

10.000 zł na wszystkie zdarzenia i 5.000 zł na jedno zdarzenie

V. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie od stłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia mogą być:

 • szyby okienne i drzwiowe domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • lustra, witraże
 • szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian
 • ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze
 • koszty ustawienia i dowiezienia dźwigu lub rusztowań umożliwiających zamontowanie bądź zainstalowanie ubezpieczonych przedmiotów w związku z ich stłuczeniem lub rozbiciem

VI. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego oraz koszty i świadczenia objęte odpowiedzialnością InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w dwóch zakresach ubezpieczenia: podstawowym i rozszerzonym – szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które mogą Państwo pobrać w formie pliku PDF zamieszczonego na dole strony.

VII. Ubezpieczenie pobytu w szpitalu

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w okresie trwania umowy ubezpieczenia, będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia zapewnia Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu wypłatę świadczenia w związku z pobytem Ubezpieczonego w szpitalu – świadczenie przysługuje za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu, lecz nie dłużej niż do 60-tego dnia pobytu w szpitalu.

Jeżeli pobyt w szpitalu jest następstwem wypadku komunikacyjnego, związanego z ruchem pojazdu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 50% świadczenia podstawowego – świadczenie takie wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Maksymalna wysokość świadczenia może wynosić 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Atuty naszej oferty:

 • prosta forma zawarcia ubezpieczenia
 • możliwość zawarcia umowy na okres dwóch lub nawet trzech lat uprawnia do skorzystania z dodatkowych zniżek w pozostałych ubezpieczeniach oferowanych przez nasze Towarzystwo – do 20%
 • promocja – im więcej, tym taniej – zniżka za dokupienie w ramach ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk dodatkowych ryzyk, nawet do 20%
 • specjalna zniżka dla nowych Klientów
 • Home Assistance w trzech wariantach do wyboru
 • konkurencyjna cena za poszczególne rodzaje ubezpieczeń
 • minimalna cena – już od 60 zł rocznie !!!
 • możliwość opłaty składki w ratach (maksymalnie 4 raty w skali roku)
 • zoptymalizowany i szeroki zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej
 • elastyczne kryteria oceny sytuacji i potrzeb Klienta podczas przystąpienia do ubezpieczenia
 • oferta skierowana do szerokiego grona odbiorców

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zamieszczonych poniżej w plikach PDF – do pobrania. Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu nasi pracownicy i współpracujący z nami agenci. Prosimy skorzystać z listy naszych placówek i wybrać odpowiedni oddział znajdujący się najbliżej Państwa miejsca zamieszkania.